Algemene voorwaarden

BioscoopCadeau – Algemene Voorwaarden

BioscoopCadeau

Algemene voorwaarden consumenten van Didix Concepts B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan de Jan Luijkenstraat 96, 1071 CV te Amsterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34371716. 

Definities

-       Acceptanten: de contractuele wederpartijen van BioscoopCadeau die de Cadeaukaart accepteren als betaalmiddel voor het bioscooparrangement dat op de betreffende Cadeaukaart wordt vermeld (bioscopen). De Acceptanten staan op de Website genoemd. De Acceptanten kunnen van tijd tot tijd wijzigen.

-       Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

-       BioscoopCadeau: handelsnaam van Didix Concepts B.V.

-       Cadeaukaart: de bioscoopcadeaukaart die uitgegeven wordt door BioscoopCadeau en die aan de Houder ervan het recht geeft op het bioscooparrangement dat op de bioscoopcadeaukaart staat vermeld, bij één van de Acceptanten.

-       Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

-       Houder: een Consument die tevens houder is van een Cadeaukaart.

-       Verkoopkanaal: de fysieke en online verkooppunten van de Cadeaukaarten.

-       Website: www.bioscoopcadeau.nl.

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1         De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van    BioscoopCadeau en op elke tot stand gekomen rechtsbetrekking tussen de Consument en BioscoopCadeau.

1.2         De Consument aanvaardt de Algemene Voorwaarden door de koop van de Cadeaukaart in de winkel op welke Cadeaukaart naar deze algemene voorwaarden wordt verwezen, dan wel, door op de Website een Cadeaukaart te kopen en expliciet de Algemene Voorwaarden te accepteren. De Algemene Voorwaarden gaan automatisch over op de nieuwe Houder indien deze een Cadeaukaart verkrijgt van een ander (zie ook artikel 2.5): door aanvaarding van de Cadeaukaart, aanvaardt de nieuwe Houder tevens de Algemene Voorwaarden.

1.3         Indien mogelijk, worden de Algemene Voorwaarden aan de Consument ter hand gesteld voordat er een koopovereenkomst tussen de Consument en een Verkoopkanaal tot stand is gekomen. Indien dit niet mogelijk is, kan de Consument de Algemene Voorwaarden raadplegen op de Website waarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen op de Cadeaukaart.

1.4         De Algemene Voorwaarden zullen op verzoek van de Consument onverwijld en kosteloos, langs elektronische weg (op zodanige wijze dat deze door de Consument op een duurzame gegevensdrager kan worden opgeslagen) dan wel op andere wijze, aan de Consument worden toegestuurd. 

Artikel 2 – Koop en gebruik van de Cadeaukaart

2.1      BioscoopCadeau biedt via verscheidene Verkoopkanalen de Cadeaukaarten aan Consumenten aan. De Cadeaukaart kan door de Consument bij de Verkoopkanalen gekocht worden voor de prijs vermeld op de Cadeaukaart. Indien de Cadeaukaart op de Website wordt gekocht, worden additioneel verzendkosten gerekend voor het toesturen van de Cadeaukaart.

2.2      Elke Cadeaukaart heeft een unieke code die verzilverd kan worden bij één van de Acceptanten. Een Cadeaukaart geeft het recht op het bioscooparrangement dat vermeld staat op de Cadeaukaart bij een Acceptant, met dien verstande dat de inhoud van het bioscooparrangement per Acceptant kan verschillen en ongeacht of de prijs die de Acceptant normaliter voor het desbetreffende arrangement rekent hoger of lager is dan de waarde die op de Cadeaukaart staat. De Cadeaukaart geeft het recht op een arrangement en niet op het vrijelijk besteden van een geldbedrag.

2.3      De Cadeaukaart kan worden verzilverd op een dag en tijdstip naar keuze bij een Acceptant. De Cadeaukaart is geldig bij een Acceptant voor alle reguliere films. Voor 3D en IMAX voorstellingen geldt een toeslag en premières en speciale arrangementen zijn uitgesloten.

2.4      Onmiddellijk na het moment dat een Acceptant de Cadeaukaart van de Houder heeft verzilverd, eindigt de rechtsbetrekking tussen de Houder en BioscoopCadeau en ontstaat er een rechtsbetrekking tussen voornoemde Houder en Acceptant (zie verder artikel 8.2).

2.5      De Cadeaukaarten zijn niet verhandelbaar en het is de Houder alleen toegestaan zijn of haar Cadeaukaart “om niet” (gratis) aan een andere Consument te geven.

Artikel 3 – Persoonsgegevens online koop

Indien de Consument via de website een Cadeaukaart  koopt, dient hij persoonsgegevens op te geven aan BioscoopCadeau voor het toesturen van de Cadeaukaart (zoals NAW gegevens). BioscoopCadeau zal deze gegevens tevens gebruiken voor marketing en promoties. Voor meer informatie zie de Privacy Statement op de Website. 

Artikel 4 – Geldigheid

4.1      De Cadeaukaart is vanaf de dag van aankoop 1 jaar geldig. Na het verlopen van de geldigheidstermijn is de Cadeaukaart niet meer te verzilveren. BioscoopCadeau behoudt zich het recht voor om de verlopen Cadeaukaart te blokkeren. Er is geen mogelijkheid om de kaart te vervangen of te verlengen.

4.2      Het betaalde bedrag voor een verlopen Cadeaukaart zal niet worden gerestitueerd.

4.3      Op speciale actie Cadeaukaarten kunnen speciale actievoorwaarden van toepassing zijn. Indien en voor zover de speciale actievoorwaarden en Algemene Voorwaarden in strijd zijn met elkaar dan wel de Algemene Voorwaarden ergens niet in voorzien waarin de speciale actievoorwaarden wel voorzien, zullen de speciale actievoorwaarden van toepassing zijn.

Artikel 5 – Prijzen en retour

5.1      De prijzen op de Cadeaukaart zijn in euro’s en geven uitsluitend recht op het arrangement dat hierop vermeld staat. Op de Cadeaukaart is geen btw van toepassing.

5.2      BioscoopCadeau neemt geen Cadeaukaarten retour, met uitzondering van het  bepaalde in artikel 6.

5.3      Het is niet mogelijk om een Cadeaukaart bij een Acceptant in te leveren voor een ander arrangement dan vermeld staat op de Cadeaukaart of voor enig ander product.

5.4      Het is niet mogelijk om een Cadeaukaart geheel of gedeeltelijk in te ruilen voor geld.

Artikel 6 – Herroepingsrecht/Retourrecht bij online aankoop

6.1      Indien de Cadeaukaart op de Website is gekocht, heeft de Houder het recht om de koop van de Cadeaukaart te ontbinden door de koop te herroepen binnen 14 dagen na ontvangst van de Cadeaukaart. Een modelformulier voor herroeping kunt u hier downloaden. Voor herroeping is het echter niet verplicht het herroepingsformulier te gebruiken, dit mag ook op andere schriftelijke wijze (per e-mail of per brief).

6.2      Vanaf de dag dat BioscoopCadeau de herroeping heeft ontvangen, heeft de Houder 14 dagen de tijd om de Cadeaukaart te retourneren aan BioscoopCadeau naar het volgende adres: BioscoopCadeau, t.a.v. afdeling Retour, Jan Luijkenstraat 96, 1071 CV te Amsterdam.

6.3      Vanaf de dag dat BioscoopCadeau de herroeping heeft ontvangen, heeft BioscoopCadeau 14 dagen de tijd om het aankoopbedrag aan de (voormalig) Houder terug te betalen. BioscoopCadeau betaalt het gehele aankoopbedrag (inclusief de verzendkosten die bij de aanschaf online zijn betaald) terug. De (voormalig) Houder draagt de kosten voor het retour zenden van de Cadeaukaart.

6.4      Het in dit artikel 6 opgenomen herroepingsrecht geldt niet indien de Houder reeds de unieke code van de Cadeaukaart zichtbaar heeft gemaakt.

Artikel 7 Verlies

7.1      De Houder dient de Cadeaukaart zorgvuldig te bewaren.

7.2      Bij verlies, diefstal, beschadiging of ongeautoriseerd gebruik van de Cadeaukaart waardoor deze niet meer geldig door de (voormalig) Houder kan worden gebruikt, is BioscoopCadeau niet aansprakelijk. BioscoopCadeau zal geen nieuwe Cadeaukaart aan de Consument leveren noch de kosten van de verloren, gestolen, beschadigde of ongeautoriseerd gebruikte Cadeaukaart in welke vorm dan ook vergoeden.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

8.1      BioscoopCadeau is jegens een Houder slechts aansprakelijk voor directe schade die de Houder heeft geleden als gevolg van een niet nakoming van de Algemene Voorwaarden door BioscoopCadeau onder toepassing van artikel 6:98 BW.

8.2      BioscoopCadeau aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor geleden schade door de Houder die is ontstaan doordat de Acceptant tekort is geschoten in de nakoming van de overeenkomst tussen de Consument en deze Acceptant met betrekking tot het arrangement dat de Acceptant levert voor de verzilverde Cadeaukaart dan wel door enig ander toedoen of nalaten van een Acceptant (zie artikel 2.4).

8.3      Niettegenstaande artikel 8.1 aanvaardt BioscoopCadeau geen enkele aansprakelijkheid voor geleden schade door de Consument die voortvloeit uit het niet of niet tijdig gebruik kunnen maken van de Cadeaukaart alsook niet voor geleden schade als gevolg van het gebruik van de Cadeaukaart.

8.4      BioscoopCadeau verricht redelijke inspanningen om nauwkeurige en actuele informatie te verschaffen op de Website en op de uitgaven van de Cadeaukaart. Alle getoonde informatie is onder voorbehoud van druk- en zetfouten.

8.5      BioscoopCadeau kan niet aansprakelijk worden gesteld en gehouden voor enige vorm van schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie op een Cadeaukaart en/of op de Website en/of inherent aan het verspreiden van informatie via internet, zoals technische storingen, onderbrekingen of vertragingen in het verstrekken van informatie.

8.6      BioscoopCadeau kan niet aansprakelijk worden gesteld en gehouden voor enige vorm van schade als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens BioscoopCadeau via de Website.

8.7      De Website kan hyperlinks en verwijzingen naar andere websites bevatten. Dergelijke hyperlinks en verwijzingen zijn alleen ter informatieverschaffing voor de Consument opgenomen. BioscoopCadeau aanvaardt geen verantwoordelijkheid en kan niet aansprakelijk worden gesteld en gehouden voor enige vorm van schade voortvloeiende uit de inhoud van de websites die via een hyperlink kunnen worden bezocht of waarnaar wordt verwezen.

8.8      BioscoopCadeau is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade (gevolgschade) en de maximale aansprakelijkheid van BioscoopCadeau is het bedrag dat de Consument voor de Cadeaukaart in het onderhavige geval heeft betaald. 

Artikel 9 Overmacht

In het geval van overmacht heeft BioscoopCadeau het recht om, naar eigen keuze, de koop van de Cadeaukaart te ontbinden dan wel om de uitvoering van de Cadeaukaart op te schorten, zonder betaling van schadevergoeding. Alle overige aan BioscoopCadeau toekomende rechten blijven onverminderd bestaan. 

Artikel 10 – Fraude

In het geval van bedrog, fraude, valsheid in geschrifte, oplichting of andere te kwader trouw verrichte handelingen of een verdenking van een van voornoemde handelingen aan de zijde van de Houder heeft BioscoopCadeau het recht om naar eigen keuze, de koop van de Cadeaukaart te ontbinden dan wel om de uitvoering van de Cadeaukaart op te schorten, zonder betaling van schadevergoeding. Alle overige aan BioscoopCadeau toekomende rechten blijven onverminderd bestaan.

Artikel 11 –Klachtenprocedure

Voor problemen en/of vragen over de Cadeaukaart kan de Consument contact opnemen met de klantenservice van BioscoopCadeau per e-mail: vragen@bioscoopcadeau.nl of telefonisch via: 020-3080712 (bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur).

Artikel 12 –Toepasselijk recht

Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 13 – Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze Website of van andere uitgaven van BioscoopCadeau mag worden gebruikt voor andere websites en/of andere doeleinden zonder schriftelijke toestemming van BioscoopCadeau. 

Artikel 14 – Eenzijdig wijzigingsbeding

BioscoopCadeau behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is geldig en kan te allen tijde worden geraadpleegd op de Website.De wijzigingen zullen op deze pagina worden doorgevoerd. Deze pagina is voor het laatst inhoudelijk aangepast op 8 mei 2015. Het is de verantwoordelijkheid van de Consument om op de hoogte te blijven van de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden.

Klik hier om de Algemene Voorwaarden als PDF te openen en te downloaden.